Cenik storitev

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o vrtcih, Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in Statuta Občine Trzin na 3. redni seji dne 15. 2. 2023  sprejel sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Trzin, Enoti vrtec Žabica.

Cene programov predšolske vzgoje mesečno na otroka od 1. 3. 2023 znašajo:

  • za I. starostno obdobje …………………………………………………………… 656,85 € 

(stroški živil v ceni 65,10€)

  • za II. starostno obdobje, oddelek 3-4 in kombiniran oddelek ……… 490,06 € 

(stroški živil v ceni 73,50€)

Pravica do znižanega plačila za vrtec pripada staršem od prvega do naslednjega meseca po vložitvi vloge, razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Trzin, Enoti vrtec Žabica od 1. 3. 2023 dalje:

CENIK vrtec_ 01.03.2023